Świadczymy pełną obsługę prawną. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy także usługi na rzecz osób fizycznych w sprawach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kompleksowa oferta dla przedsiębiorcy

Przedmiotem naszej oferty jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców.

Obejmuje ona oprócz tworzenia czy opiniowania kontraktów, prowadzenia spraw sądowych, czy windykacji należności, również świadczenie usług prawniczych w siedzibie klienta, co umożliwia załatwianie spraw przez różne działy przedsiębiorstwa od biura zarządu (sprawy organizacyjne, wnioski do KRS, reprezentacja przed urzędami), poprzez dział sprzedaży (negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów), dział kadr (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych), księgowość (windykacja należności, prawo podatkowe), aż do produkcji lub zaopatrzenia (umowy, prawo własności intelektualnej).

Opracowujemy opinie prawne dotyczące zagadnień istotnych dla przedsiębiorcy. Uczestniczymy w negocjacjach przy zawieraniu umów oraz negocjacjach ugodowych zmierzających do polubownego rozwiązania sporu lub ściągnięcia należności.

Reprezentacja przed sądami

Usługi prawne świadczone dla klientów obejmują także występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, a także w charakterze obrońcy w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia.

Prawo cywilne

Prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu prawa cywilnego: sprawy o zapłatę, o odszkodowania, sprawy wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, sprawy roszczeń konsumentów, sprawy z zakresu prawa rzeczowego dotyczące nieruchomości, spory o nieruchomości, sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności gruntowych i osobistych, a także sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek i o dział spadku.

Prawo gospodarcze i handlowe

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia, łączenia i przekształcania spółek, a także ich bieżącego funkcjonowania, w tym przygotowywania uchwał organów spółek i uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników czy walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Mamy praktyczne doświadczenie zarówno w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i prowadzeniu sporów w postępowaniu gospodarczym.

Prawo zamówień publicznych

Zajmujemy się również prawem zamówień publicznych, przede wszystkim doradzając wykonawcom uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień, włącznie ze sporządzaniem odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia, rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz skarg na orzeczenie KIO rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przygotowujemy także pisma do zamawiającego na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, gdyż często wymagana jest pomoc prawna już w tym momencie postępowania, zanim powstanie możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Udzielamy pomocy prawnej stronom stosunku pracy (pracodawcom i pracownikom) w sporach o wynagrodzenie, o odszkodowanie, o ustalenie istnienia stosunku pracy, w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, jak też odwołań od wypowiedzeń umowy o pracę.

Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w reprezentacji w postępowaniach sądowych wywołanych odwołaniami.

Prawo własności intelektualnej

Ponadto prowadzimy indywidualne sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej: prawa autorskiego (autorskie prawa majątkowe, licencje, prawa pokrewne, wykonania artystyczne), prawa własności przemysłowej (licencje, znaki towarowe).

Prawo administracyjne

Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa administracyjnego, jak np. odszkodowanie za wywłaszczenie, odwołania i skargi od decyzji organów administracyjnych w sprawach budowlanych, zezwoleń i koncesji.

Inne sprawy

Ponadto pomagamy również w sprawach spornych z bankami i innymi instytucjami finansowymi a także dostawcami usług powszechnych.

Pomagamy w przygotowaniu pism, formularzy. Oferujemy pomoc w innych drobnych sprawach spornych lub urzędowych.