Strona główna
O nas
Nasze usługi
Formy współpracy
Kontakt

Świadczymy usługi prawnicze głównie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Udzielamy porad prawnych i prowadzimy sprawy osób fizycznych.

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

Świadczymy usługi prawnicze głównie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców, włącznie z prowadzeniem spraw sądowych oraz dyżurami w siedzibie klienta.


Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani mniej sformalizowaną formą współpracy przygotowaliśmy ofertę umowy o współpracy polegającej na "pozostawaniu przez nas w gotowości" do świadczenia usług.


Prowadzimy również indywidualne sprawy osób fizycznych jak i innych podmiotów prawa.
Kancelarię prowadzą:


Adwokat Rafał Kalinowski

Adwokat Artur Sałaciak

Kilka słów o nas...
Wspólnicy prowadzący kancelarię:

Adwokat Rafał Kalinowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2001 r., broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa autorskiego.


Swoje doświadczenie prawnicze nabywał pracując przy obsłudze dużej spółki kapitałowej, przy współpracy z adwokatem wykonującym stałą obsługę prawną tej spółki. Pracował również w kancelariach radców prawnych wykonując samodzielną obsługę klientów kancelarii. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowywanie i negocjowanie umów, przygotowywanie pism procesowych, pełnienie dyżurów w siedzibie klientów, uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, sporządzanie opinii prawnych oraz pozostałe czynności wchodzące w zakres obsługi klientów kancelarii.


W latach 2004 - 2007 odbywał aplikacją sądową, prowadzoną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.


Samodzielną działalność na rynku usług prawniczych prowadzi od maja 2007 r.


Wpisany jest na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, a zawód adwokata wykonuje od października 2009 r.


W ramach praktyki adwokackiej, prowadzi postępowania sądowe głównie z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa autorskiego oraz nieruchomości. Oprócz prowadzenia spraw sądowych zajmuje się stałą obsługą prawną przedsiębiorstw.


Wpisany jest również na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.


Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie (CAE) oraz językiem rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym.Adwokat Artur Sałaciak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2002 r., broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spółek handlowych.


Rozpoczął zdobywanie doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej od pracy w dziale prawnym spółki akcyjnej w branży informatycznej. Zajmował się sporządzaniem i negocjowaniem umów, wydawaniem opinii z wielu dziedzin prawa, sporządzaniem uchwał organów spółki, doradztwem w postępowaniach w zakresu zamówień publicznych. Brał również udział w obsłudze prawnej przy zmianach właścicielskich jakie objęły jego pracodawcę.


W latach 2004 - 2007 odbywał aplikacją sądową, prowadzoną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.


Działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych prowadzi od stycznia 2008 r.


Wpisany jest na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, a zawód adwokata wykonuje od lipca 2009 r.


W ramach praktyki adwokackiej, prowadzi postępowania sądowe głównie z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Świadczy również pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych, reprezentując klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oprócz prowadzenia spraw sądowych zajmuje się stałą obsługą prawną przedsiębiorstw.


Włada językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym (FCE).


Świadczymy pełną obsługę prawną. Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego z uwzględnieniem obsługi w zakresie zamówień publicznych. Prowadzimy również jednostkowe sprawy osób fizycznych.

Zakres oferowanych usług

Świadczymy pełną obsługę prawną. Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy także usługi na rzecz osób fizycznych w sprawach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedmiotem naszej oferty jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców. W tym windykacja należności,reprezentacja przed sądami dochodzenie odszkodowań, wnioski do KRS, weryfikacja zawieranych kontraktów, a także:


Świadczymy pomoc prawną w następujących grupach zagadnień:

Kompleksowa oferta dla przedsiębiorcy

Nasza oferta w zakresie obsługi przedsiębiorców, oprócz tworzenia czy opiniowania umów, prowadzenia spraw sądowych, czy windykacji należności, obejmuje również świadczenie usług prawniczych w siedzibie klienta, co umożliwia załatwianie spraw przez różne działy przedsiębiorstwa od biura zarządu (sprawy organizacyjne, wnioski do KRS, reprezentacja przed urzędami), poprzez dział sprzedaży (negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów), dział kadr (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych), księgowość (windykacja należności, prawo podatkowe), aż do produkcji lub zaopatrzenia (umowy, prawo własności intelektualnej).

Uczestniczymy również w negocjacjach przy zawieraniu umów oraz negocjacjach ugodowych zmierzających do polubownego rozwiązania sporu lub ściągnięcia należności.

Reprezentacja przed sądami

Usługi prawne świadczone dla klientów obejmują także występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, a także w charakterze obrońcy w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia.

Prawo cywilne

Prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu prawa cywilnego: sprawy zobowiązaniowe (umowne, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie itp.), sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności gruntowych i osobistych, sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i zachowek.

Prawo gospodarcze i handlowe

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia, łączenia i przekształcania spółek, a także ich bieżącego funkcjonowania, w tym przygotowywania uchwał organów spółek i uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników czy walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Mamy praktyczne doświadczenie zarówno w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i prowadzeniu sporów w postępowaniu gospodarczym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Udzielamy pomocy prawnej stronom stosunku pracy (pracodawcom i pracownikom) w sporach o wynagrodzenie, o odszkodowanie, o ustalenie istnienia stosunku pracy, w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, jak też odwołań od wypowiedzeń umowy o pracę. Pomoc obejmuje również sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo karne

Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia, obejmującą doradztwo oraz występowanie w charakterze obrońcy. Pomoc obejmuje również reprezentację osób pokrzywdzonych, łącznie z dochodzeniem odszkodowania od sprawcy w postępowaniu karnym.

Prawo zamówień publicznych

Z innych gałęzi prawa zajmujemy się również prawem zamówień publicznych, zarówno od strony organizatora przetargu, jak też od strony oferenta, włącznie ze sporządzaniem środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz właściwe sądy okręgowe.

Prawo własności intelektualnej

Ponadto prowadzimy indywidualne sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej (licencje, znaki towarowe, wzory przemysłowe i patenty) oraz prawa autorskiego (autorskie prawa majątkowe i osobiste, licencje, prawa pokrewne, wykonania artystyczne).

Prawo administracyjne i podatkowe

Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa administracyjnego, jak np. odszkodowanie za wywłaszczenie, odwołania i skargi od decyzji organów administracyjnych w sprawach budowlanych, zezwoleń i koncesji, jak również sprawy z zakresu prawa podatkowego. Ponadto pomagamy również w sprawach spornych z bankami i innymi instytucjami finansowymi a także dostawcami usług powszechnych.

Obsługa w języku angielskim

Prowadzimy obsługę w języku angielskim, włącznie z tworzeniem i opiniowaniem umów w tym języku.

Proponujemy różne formy współpracy:
stała obsługa prawna, dorywcza obsługa prawna w pełnym zakresie, a także prowadzenie jednostkowych spraw przedsiębiorców lub osób fizycznych

Formy współpracy

W zależności od potrzeb klientów proponujemy trzy tradycyjne formy współpracy: stała, dorywcza, jednostkowa.


Stała obsługa prawna oznacza regularne świadczenie usług prawnych dla danego przedsiębiorcy w pełnym zakresie, włącznie z pełnieniem na życzenie klienta dyżurów w wyznaczonych godzinach w jego siedzibie. Umowa o współpracy reguluje ilość godzin, jaką kontraktuje dany przedsiębiorca i zobowiązuje nas do rezerwowania gotowości do pracy w tym zakresie. Obsługa obejmuje prowadzenie spraw sądowych. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zależnym od ustalonego w umowie limitu godzin naszej pracy.


Dorywcza obsługa prawna oznacza świadczenie usług prawnych w pełnym zakresie na podstawie umowy o współpracę opartej na zasadzie ustalonej stawki za godzinę pracy - co oznacza brak konieczności ponoszenia opłat w okresach, gdy brak jest zapotrzebowania na nasze usługi, ale też wyższą stawkę za godzinę, niż w przypadku stałej obsługi prawnej. Oferta obejmuje prowadzenie spraw sądowych na zasadach jak wyżej. Te formę współpracy rekomendujemy klientom, którzy ze względu na rodzaj czy rozmiar prowadzonej działalności, nie wymagają stałej obsługi prawnej.


Oprócz tego prowadzimy również jednostkowe sprawy osób fizycznych i prawnych. Ta forma współpracy dotyczyć będzie przede wszystkim osób nieprowadzących działalności gospodarczej a także spraw karnych, a w zakresie przedsiębiorców, tych którzy ze względu na rodzaj czy rozmiar prowadzonej działalności nie potrzebują stałego kontaktu z obsługa prawną. Koszt obsługi w tym przypadku zależny jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, a także niezbędnego nakładu pracy.


Jednocześnie informujemy, że koszty zastępstwa procesowego są ustalane w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1080).

Kontakt z nami
Kancelaria Adwokacka
Rafał Kalinowski
Artur Sałaciak
Spółka Cywilna
ul. Budowlanych 35 (pokój nr 57)
43-100 Tychy

NIP nr 646-280-41-21
REGON nr 240793753

telefon / faks: +48 32 780 28 36
+ 48 513 916 620 adw. Rafał Kalinowski
+ 48 609 504 487 adw. Artur Sałaciak
e-mail: biuro@adwokat-tychy.pl
Jak do nas trafić...
Samochodem:
Proponujemy parking przy ul. Barona przy Balbina Centrum lub na Placu Baczyńskiego.
Autobusem i trolejbusem:
Większość linii autobusowych i wszystkie trolejbusowe zatrzymują się na przystankach przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Budowlanych, przy którym mieści się siedziba spółki. Nazwa przystanku to Hotelowiec. Bliższe informacje: www.mzk.pl
Pociągiem:
Dojazd do stacji "Tychy Zachodnie" lub do stacji „Tychy”, przy której znajduje się pętla autobusowa i trolejbusowa. Ze stacji "Tychy Zachodnie" dojście pieszo - około 10 minut. Na stacji zatrzymują się pociągi relacji Katowice-Tychy Miasto. Ze stacji "Tychy" dojazd autobusem lub trolejbusem do przystanku „Hotelowiec” (czwarty przystanek od dworca PKP). Na stacji zatrzymują się pociągi relacji Katowice – Bielsko-Biała oraz m.in. pociąg Intercity relacji Warszawa - Bielsko-Biała.